Mijn favorieten

Privacy Policy


Klein Hesselink Makelaars BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Klein Hesselink Makelaars BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevenszijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
U verkoopt of verhuurt uw object.
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan.
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde.
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs, notarisgegevens en de transactiedatum.
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.
U bent op zoek naar een andere object.
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen.
 • gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs  en de transactiedatum.
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.  
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum.
 • de reden van koop of huur.
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs.
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.   
Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, huislijn.nl, jaap.nl, op de website van ons makelaarskantoor, in de verkoopbrochures of Social Media in de ruimste zin van het woord.
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt).
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren.
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  
U bent op zoek naar een andere object.
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten.
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot  dienstverlening of Taxatierapport  .
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen.
Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht.
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  
 Beveiliging 
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Klein Hesselink Makelaars B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving  voor ons eigen bedrijf;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van aktes (notaris), taxaties (externe taxateur)
 • Het verzorgen van ons CRM systeem
 • Het verzorgen van publicaties 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Klein Hesselink Makelaars BV
Prinses Irenestraat 3
7021 CG Zelhem
0314 – 625113
www.kleinhesselinkmakelaars.nl
info@kleinhesselinkmakelaars.nl

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring